Często zadawane pytania (FAQ)


1. Gdzie znajdują się aktualne wersje walidatorów metadanych?

Aktualne wersje walidatorów metadanych znajdują się pod adresami:
Walidator on-line
Walidator off-line2. Gdzie znajdują się aktualne XSD dla metadanych dokumentów, spraw i Spisów Zdawczo-Odbiorczych?

Aktualne wersje XSD dla metadanych dokumentów, spraw i Spisów Zdawczo-Odbiorczych znajdują się pod tym adresem


3. Jaka jest prawidłowa definicja elementu głównego dla plików metadanych dokumentów i spraw?

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<dokument xmlns="http://www.mswia.gov.pl/standardy/ndap" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.mswia.gov.pl/standardy/ndap Metadane-1.6.xsd">4. Jaka jest prawidłowa definicja elementu głównego dla pliku Spisu Zdawczo-Odbiorczego?

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SpisZdawczoOdbiorczy xmlns="http://www.mswia.gov.pl/standardy/ndap" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.mswia.gov.pl/standardy/ndap SpisZdawczo-odbiorczy.xsd">5. Jakie są najważniejsze wytyczne przy tworzeniu plików metadanych oraz plików Spisów Zdawczo-Odbiorczych?

Pliki te zawierają dokumenty XML tak więc trzeba koniecznie zachować poprawność syntaktyczną. Najczęstsze błędy to:

 • literówki w nazwach elementów XML
 • źle zamknięte lub w ogóle nie zamknięte elementy XML
 • błędnie zapisane nazwy elementów XML - należy przede wszystkim pamiętać że w XML wielkość liter ma znaczenie!
 • kolejność elementów w pliku zgodna z kolejnością zdefiniowaną w XSD - dokumenty XML walidowane za pomocą XSD muszą mieć składnię zgodną z definicją
6. Jakie są najważniejsze wytyczne przy tworzeniu paczki archiwalnej?

Paczka archiwalna posiada precyzyjnie określoną strukturę. Najczęstsze błędy przy jej tworzeniu, to:

 • po rozpakowaniu, paczka zawiera jakiś katalog najwyższego poziomu, a powinna zawierać tylko katalogi: dokumenty/ metadane/ i sprawy/
 • po rozpakowaniu paczka zawiera więcej katalogów niż wymagane
 • po rozpakowaniu paczka zawiera pliki dokumentów/spraw/metadanych w ilości nie pasującej do siebie np. Spis Zdawczo-Odbiorczy definiował 3 sprawy a paczka zawiera 4, lub na paczkę miały się składać 4 dokumenty łącznie a paczka zawiera ich tylko 3 itp.
8. Jakie są najważniejsze wytyczne przy tworzeniu pliku Spisu Zdawczo-Odbiorczego?

Plik Spisu Zdawczo-Odbior zego jest dokumentem XML, walidowanym zgodnie z jego definicją XSD. Najczęstsze błędy przy jego tworzeniu to:

 • plik zawierał elementy w kolejności niezgodnej z definicją XSD
 • plik zawierał błędnie zdefiniowane atrybuty elementu głównego ‘SpisZdawczoOdbiorczy’
 • w konkretnej sprawie zdefiniowanej w tym pliku wartość elementu ‘LiczbaDokumentow’ musi się pokrywać z faktyczną ilością dokumentów przyporządkowanych do tej sprawy w paczce archiwalnej
8. Czy jest coś co trzeba wiedzieć o XSD dla plików metadanych dokumentów i spraw?

XSD dla plików metadanych dokumentów i spraw zostało zdefiniowane jak wspólne. Wprowadziło to jednak pewne utrudnienie, z którego trzeba sobie zdawać sprawę. Chodzi o fakt, że pliki metadanych dokumentów i spraw nie są tożsame, co wymusiło pewne ustępstwa w XSD, które wprowadzają niejednoznaczności. Takim głównym problemem, który się pojawił to występowanie elementu ‘grupowanie’. Chociaż z definicji XSD wynikałoby że jest on opcjonalny, to tak naprawdę jest on elementem wymaganym w plikach metadanych dokumentów, natomiast zbędnym i nadmiarowym w plikach metadanych spraw. Jednakże żaden z walidatorów nie wychwyci tego jako błąd, ponieważ walidatory sprawdzają poprawność syntaktyczną z XSD, a brak tego elementu w plikach metadanych dokumentów jest poprawne syntaktycznie, natomiast reguły semantyczne systemu zgłoszą błąd. Innym dosyć istotnym problemem, który się pojawił to problem zapisu elementu data, opisany dalej.


9. Jakie są różnice w zapisie elementu ‘data’ między plikami metadanych dokumentów a plikami metadanych spraw?

Element ‘data’ można zapisać na dwa sposoby w postaci znacznika daty i czasu, albo zakresu dat np.

    <data>
        <typ>stworzony</typ>
        <czas>2006-01-01T00:00:01</czas>
    </data>
 
albo
 
    <data>
        <typ>daty skrajne</typ>
        <od>2006-01-01</od>
        <do>2006-12-31</do>
    </data>

Pierwszy zapis stosujemy w plikach metadanych dokumentów, dlatego że dokument powstał, był modyfikowany lub było cokolwiek z nim robione, w konkretnym punkcie w czasie. Drugi zapis stosujemy w plikach metadanych spraw, ponieważ sprawa to nigdy nie jest pojedyńczy moment w czasie. Każda sprawa kiedyś się rozpoczyna, trwa określony okres czasu i zostaje zakończona. Co więcej w przypadku plików metadanych spraw taki zapis jest wymagany.


10. Jakie są najważniejsze powiązania między elementami Spisu Zdawczo-Odbiorczego a plikami metadanych dokumentów?

Następujące pary elementów muszą mieć takie same wartości:

Element Spisu Zdawczo-Odbiorczego Element plików metadanych dokumentów
podelement ‘ZnakSprawy’ odpowiedniego elementu ‘Sprawa’ podelement ‘kod’ w elemencie ‘grupowanie’
podelement ‘HasloKlasyfikacyjne’ odpowiedniego elementu ‘Sprawa’ podelement ‘opis’ w elemencie ‘grupowanie’

Ponadto podelement ‘typ’ w elemencie ‘grupowanie’ w plikach metadanych dokumentów musi mieć stałą wartość “znak sprawy”. W plikach metadanych dokumentów (podelement ‘kod’ w elemencie ‘grupowanie’) istnieje powiązanie ze Spisem Zdawczo-Odbiorczym (podelement ‘ZnakSprawy’ odpowiedniego elementu ‘Sprawa’). W elemencie ‘Sprawa’ w Spisie Zdawczo-Odbiorczym istnieje podelement ‘LiczbaDokumentow’, który wskazuje na ilość dokumentów w danej sprawie. Warunek który musi być dodatkowo spełniony to ilość dowiązań z plików metadanych dokumentów do konkretnej sprawy musi być dokładnie równa liczbie dokumentów zdefiniowanej w tej sprawie.


11. Jakie są najważniejsze powiązania między elementami Spisu Zdawczo-Odbiorczego a plika metadanych spraw?

Następujące pary elementów muszą mieć takie same wartości:

Element Spisu Zdawczo-Odbiorczego Element plików metadanych spraw
podelement ‘ZnakSprawy’ odpowiedniego elementu ‘Sprawa’ podelement ‘wartosc’ w elemencie ‘identyfikator’
podelement ‘TytulSprawy’ odpowiedniego elementu ‘Sprawa’ podelement ‘oryginalny’ w elemencie ‘tytul’
podelement ‘DataWszczecia’ odpowiedniego elementu ‘Sprawa’ podelement ‘od’ w elemencie ‘data’
podelement ‘DataZakonczenia’ odpowiedniego elementu ‘Sprawa’ podelement ‘do’ w elemencie ‘data’

Ponadto podelement ‘typ’ w elemencie ‘identyfikator’ w plikach metadanych dokumentów musi mieć stałą wartość “znak sprawy”


 
common/faq.txt · ostatnio zmienione: 2006/12/17 16:56 przez szimonek
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki