Wyszukiwanie

Wyszukiwanie materiałów możliwe jest po kliknięciu opcji „Wyszukiwanie” z menu głównego. Po otworzeniu strony w systemie dostępne są trzy tryby wyszukiwania. W każdym z trybów możliwe jest wprowadzenie ograniczenia przeszukiwania zasobów do następujących:

  • zespołów
  • serii
  • spraw
  • dokumentów

Wyszukiwarka pozwala na łączenie kryteriów wyszukiwania aby jednocześnie przeszukiwać np. sprawy i dokumenty. System posiada także możliwość przeszukiwania w wybranym zespole, przez wybór spośród dostępnych w systemie zespołów z rozwijanego menu. Dostępna jest również opcja wyszukiwania na podstawie daty stworzenia rekordów – możliwe jest określenie zarówno daty początkowej jak i końcowej przeszukiwania.

Wyrażenia wpisywane w pola tekstowe nie zależą od wielkości liter. Możliwe jest wykorzystanie operatorów logicznych wiążących relacjami logicznymi poszczególne elementy wyrażenia. Dostępne operatory logiczne występują w dwóch wersjach językowych: angielskiej i polskiej:

Nazwa operatora Znaczenie
angielska polska
not nie Negacja występującego po nim wyrażenia (warunek nie może być spełniony)
and i Iloczyn logiczny wyrażeń otaczających operator (obydwa warunki muszą być spełnione)
or lub Suma logiczna wyrażeń otaczających operator (jeden z warunków musi być spełniony)
adj obok Warunek spełniony jeśli fraza po lewej stronie operatora oddalone jest o maksimum 3 wyrazy od frazy po prawej stronie operatora

Poszczególne elementy wyrażenia można grupować w podwyrażenia przy użyciu nawiasów (). Dla wyrażeń opartych o operatory stosowane są standardowe priorytety operatorów logicznych: „not”, „and”, „or”, „adj”. Jeśli pomiędzy częściami wyrażenia nie ma żadnego operatora to wtedy za domyślny operator przyjmowany jest „and”.

Pojedyńczy znak * (gwiazdka) zastępuje w wyszukiwaniu, dowolną ilość znaków np. wpisanie w polu wartości ‘dokument’ wyszuku elementy pasujące dokładnie do podanej frazy, natomiast wpisanie ‘dokument*’ dopasuje także różne możliwości czyli: ‘dokument’, ‘dokumenty’, ‘dukumentu’, ‘dokumentacja’ , ‘dokumentów’ itd.Poszczególe rodzaje wyszukiwania, wraz z przykładamiPrzykładowe wyniki wyszukiwania:

 
system_public/search.txt · ostatnio zmienione: 2006/12/15 14:59 przez szimonek
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki